ROSE - EconSU

 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
Schema de Granturi pentru Universități – PROGRAME DE VARĂ DE TIP PUNTE
Beneficiar: FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR,
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Titlul subproiectului: ECONOMIC SUMMER UNIVERSITY – EconSU
Acord de grant nr. AG 319/SGU/PV/III/18.06.2020

 
 

Şcoală de vară pentru elevii de clasele a X – a şi a XI – a 2024

 
 

Dragi Elevi, Avem plăcerea de a vă invita să participați la școala de vară (gratuită!) Economic Summer

University_EconSU, organizată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Galați,

în perioada 15.07 – 28.07.2024.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați a câștigat în cadrul Schemei de Granturi competitive pentru Universități, Programe de vară de tip punte (SGCU-PV) – ROSE proiectul intitulat: Economic Summer University_EconSU
Prin intermediul acestui proiect 50 elevi/an, absolvenți de clasa a X-a și a XI-a, vor avea ocazia să participe, timp de 2 săptămâni, la un program educațional în domeniul de economic, în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, ce cuprinde:
• cursuri și ateliere de lucru în domenii specifice profesiei de economist (Contabilitate, Finanțe personale);
• consiliere și orientare în alegerea profesiei de economist;
• activități sportive
• activități recreative (cinema 3D, teatru, concert, etc);
• cazarea și masa – în campusul universității.
Proiectul se adresează elevilor proveniți din licee eligibile în cadrul programului ROSE, din regiunea Sud-Est, aflați în următoarele situații (dar nu exclusiv):
• au media ultimului an absolvit de minim 7.00 (șapte) și îndeplinesc cel puțin una din următoarele cerințe:
o provin din familii cu venituri mici;
o sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi);
o trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate;
o au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate sau orfani;
o au cerințe educaționale speciale.
În afara programului educațional, ce cuprinde activități formale și non-formale, elevii selectați vor beneficia gratuit de diferite materiale suport (rucsac, materiale de birotică, echipament sport, etc.).
DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII*:
Înscrierea se face online, pe bază de dosar. Documentele necesare înscrierii la Școala de vară sunt:
1. Formular înscriere grup țintă (formular tipizat - Anexa 1);
2. Copie carte de identitate a elevului,
3. Copie carte de identitate a părintelui/tutore/aparținător legal/curator
4. Adeverință de elev semnată de directorului liceului în care să fie precizată media anului anterior absolvit, respectiv 2022/2023. În cazul în care de la un liceu provin mai mulți elevi, se acceptă eliberarea unei adeverințe comune de apartenență la liceu.
5. Declarația pe proprie răspundere cu privire la evitarea dublei finanțări (formular tipizat – Anexa 2);
6. Acord participare pentru părinți (formular tipizat – Anexa 3);
7. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale_elev (formular tipizat– Anexa 4);
8. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale_părinte (formular tipizat– Anexa 5);
9. Declarație proprie răspundere_părinți (formular tipizat - Anexa 6);
10. Drepturile și obligațiile elevului participant (formular tipizat - Anexa 7);
Se adaugă documentele justificative (unde este cazul) privind încadrarea elevului în una din situațiile eligibile în cadrul proiectului:
- Dacă provine din familii cu venituri mici – Adeverință eliberată de unitatea de învățământ care atestă faptul că elevul îndeplinește condițiile pentru acordarea unei burse de ajutor social sau alt document justificativ, şi/sau Declarație pe propria răspundere a tutorelui/părintelui, care să ateste faptul că venitul net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, este mai mic de 50% din salariul minim net pe economie– 2.080 lei net, calculat la 1.01.2024;
- are unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate – Declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui;
- sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi) – document justificativ privind apartenența la etnia declarată;
- au cerințe educaționale speciale – Adeverință medicală;
Notă: Formularele care compun dosarul (anexele) vor fi listate, completate de mână şi semnate. Ulterior se scanează formularele completate şi documentele justificative (individual) şi se denumesc. Folder-ul poartă nr proiectului, numele elevului si localitatea (ex: 319_Maria Popescu-Tecuci), se arhivează şi se transmite la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Atenţie!! Dosarele sunt verificate pentru conformitate de către profesorul desemnat de liceu. Dosarele incomplete sau cu formularele necompletate vor fi eliminate (vom comunica cu ajutorul telefonului şi a adresei de email)!
CALENDAR DE ÎNSCRIERE – 2024
Depunerea electronică a dosarelor
20 mai – 26 mai, ora 12.00
Evaluarea dosarelor
27 mai – 29 mai
Rezultatele parțiale ale selecției
29 mai, ora 20.00
Rezultatele finale
3 iunie, ora 16.00
Detalii suplimentare se pot obține la:
Expert diseminare şi parteneriate
Telefon: 0740 915960
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
* toate formularele necesare înscrierii sunt ataşate invitaţiei sau le puteţi consulta pe adresa https://feaa.ugal.ro/rose-economic-summer-university-econsu/

Responsabil proiect: Mihaela Gheorghiu

 
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     

Print