Viziune / Misiune

Viziunea Colegiului Tehnic „Panait Istrati“ asupra rolului şcolii este de a valorifica tradiţiile dar şi de a manifesta deschidere spre modele europene viabile, asigurându-se astfel atât formarea personalităţii autonome, morale şi responsabile  a tinerilor, cât şi recunoaşterea calificărilor şi competenţelor dobândite de absolvenţii noştri.

            Misiunea Colegiului Tehnic „Panait Istrati“ este de a asigura, alături de familie şi comunitate,  o educaţie de calitate, de tip european, de a forma elevii ca viitori cetăţeni, activi şi creativi, capabili să se integreze social, cultural şi profesional într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue.

 

DEVIZA ŞCOLII: PROFESIONALISM – IMPLICARE- SERIOZITATE

 

Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:

  • Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative.
  • Calitate şi eficienţă: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv - educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii educaţionali.
  • Perfecţionare: Vom urmări dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru precum şi perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale.
  • Cooperare şi respect: Vom promova respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.

Principiile care stau la baza activităţii instructiv - educative desfăşurate în şcoală sunt:

  • Promovarea educaţiei centrate pe elev:
  • Asigurarea unor şanse egale de educaţie pentru toţi elevii;
  • Management democratic şi consultativ;
  • Implicarea comunităţii în viaţa şcolară;
  • Transformarea actului educațional într-o experiență autentică de viață, care pregătește pentru viață.

     Profilul absolventului Colegiului Tehnic "Panait Istrati" va include un set de valori promovate de şcoală, în toate activităţile sale şcolare şi extracurriculare:

Profesionalismul

Autodepăşirea

Nobleţea

Ambiţia

Implicarea

Toleranţa

 

Integritatea

Succesul

Tenacitatea

Respectul

Autodisciplina

Tradiţia

Inovaţia  


Print